Договір публічної оферти про надання послуг

 

Ця публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою, і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця Мельнiкова А.В, в подальшому - «Виконавець», на укладення Договору про надання послуг з розміщення інформації на веб-сайті eventlocations.com.ua

Згідно із положеннями статей 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників).

У випадку прийняття умов цієї публічної оферти, Замовник погоджується з усіма умовами оферти і підтверджує, що йому зрозумілі всі її положення.

1. Терміни та визначення

1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з Виконавцем публічний договір про надання послуг.

2. Послуги – послуги з розміщення інформації, що надаються Виконавцем Замовнику в порядку та на умовах, визначених Договором та Угодою Користувача, що є невід’ємною частиною Договору.

3.Замовник - дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець та/або юридична особа (в тому числі представник такої особи, що має відповідний обсяг повноважень), зацікавлена в розміщенні інформації про приміщення, яке надається в оренду для проведення заходів, на сайті eventlocations.com.ua

1.2. Клієнт - дієздатна фізична особа, суб’єкт господарювання - фізична особа-підприємець та/або юридична особа (в тому числі представник такої особи, що має відповідний обсяг повноважень), що шукає за допомогою Сайту приміщення, яке надається в оренду для проведення заходів.

1.3. Виконавець - фізична особа – підприємець Мельнiков А.В., який надає послуги з розміщення інформації на сайті _____________.

1.4. Користувачі Сайту - Клієнт і Замовник.

1.5. Сторони Договору – Виконавець і Замовник

1.6. Сайт – веб-сторінка як система електронних даних, документів, файлів тощо, що належить Виконавцеві та доступна під доменним ім’ям eventlocations.com.ua

1.7. Адміністрація Сайту - особи, які підтримують працездатність Сайту і сервісів, серверів, устаткувань і програм, на яких знаходиться Сайт.

1.8. Угода Користувача - угода, яка визначає основні умови користування Сайтом.

1.9. Аутентифікаційні дані - унікальний логін (login) і пароль (password) Клієнта та Замовника, які використовуються для доступу до сайту. В якості логіна використовується адреса електронної пошти.

1.10. Оголошення - сторінка Сайту, на якій розміщена інформація про приміщення, яке надається в оренду для проведення заходів. Інформація включає фотографії, опис умов та вартості оренди тощо.

2. Предмет договору та порядок його укладення, зміни і припинення

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг з розміщення на Сайті інформації про приміщення, які надаються в оренду для проведення заходів, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Послуги надаються на підставі цього Договору та Угоди користувача. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Угоди користувача, є Акцепт Замовником умов Публічної оферти даного Договору та Угоди користувача.

2.3.Акцептом єповне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору та Угоди користувача, яке здійснюється шляхом виконання таких умов:

2.3.1. Реєстрація користувача.

2.3.2. Реєстрація локацiй на сайті.

2.3.3. Натискання на розміщену на особистій сторінці Сайту кнопки «Я згоден з умовами оферти та Угоди користувача».

2.3.4. Замовлення Замовником Послуг на Сайті та їх оплата у повному обсязі в порядку, передбаченому Договором.

2.4. Замовлення Послуг здійснюється через відповідний розділ Сайту шляхом заповнення Замовником електронної форми замовлення, що автоматично направляється на адресу Виконавця.

2.5. Виконавець починає надання замовлених Послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту оплати Замовником їх вартості в повному обсязі.

2.6. Виконавець надає Замовнику Послуги відповідно до параметрів замовлених та оплачених Замовником Послуг.

2.7. Цей договір може бути змінений або припинений за ініціативою Виконавця з повідомленням Замовника за допомогою електронної пошти, але тільки після виконання зобов'язань по терміну розміщення Оголошення, або після виплати оплаченої Замовником суми за розміщення оголошення, виходячи з розрахунку фактично сплачених днів розміщення.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Надати технічну можливість розмістити інформацію про послуги, які надає Замовник (здача в оренду приміщення або інші супутні послуги, пов'язані з організацією заходу).

3.1.2. Надати матеріально-технічну базу сайту для організації взаємодії та спілкування між Замовником та Клієнтом.

3.3.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання Послуг, консультувати Замовника щодо змісту Послуг та порядку їх отримання.

3.3.4. У разі зміни положень даного Договору, Тарифів, переліку Послуг, оприлюднювати їх змінені редакції на Сайті;

3.3.5. Надавати Послуги протягом строку та на умовах, встановлених цим Договором та Тарифами;

3.2. Виконавець має право:

3.2.1 отримувати плату за Послуги;

3.2.2. вносити зміни до Договору;

3.2.3. змінювати перелік, зміст та вартість Послуг;

3.2.4. без узгодження з Користувачем модифікувати Сайт будь-яким способом, на свій розсуд, у тому числі, змінювати дизайн Сайту, умови надання Послуг, додавати нові Послуги, припиняти надання певних Послуг, а також переривати доступ до Сайту в процесі проведення Виконавцем зазначених вище робіт, зі завчасним повідомленням Замовника;

3.2.5. повідомляти Замовника про нові можливості Сайту та нові Послуги за адресою електронної пошти, вказаної ним при реєстрації на Сайті;

3.2.6. на свій розсуд популяризувати Сайт та його можливості; розміщувати матеріали рекламного характеру на будь-якій сторінці Сайту, включаючи, але не обмежуючись, контекстну рекламу, банери, а також відео та інтерактивні рекламні ролики.

3.3. Обов’язки Замовника:

3.3.1. Дотримуватися умов цього Договору, не здійснювати дій, які прямо заборонені його умовами;

3.3.2. Сплачувати замовлені Послуги у порядку, розмірі та в строки, встановлені цим Договором та згідно обраного Тарифу;

3.3.3. Користуватися Сайтом тільки в законних цілях;

3.3.4. Забезпечувати конфіденційність і збереження свого облікового запису - не передавати іншим особам логін і пароль для входу на Сайт. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії, пов’язані з використанням його облікового запису, та відповідає за будь-які наслідки, які стануть результатом використання його облікового запису третіми особами;

3.3.5. Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця;

3.3.6. Інформувати Виконавця в разі виявлення помилок в роботі Сайту, некоректного відображення інформації;

3.3.7. Оперативно відповідати на дзвінки і звернення Клієнтів в доброзичливій і привітній формі.

3.3.8. При розміщенні оголошення про надання в оренду приміщення надати повну і достовірну інформацію про умови оренди та дані приміщення. Замовник гарантує, що має право надавати ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства України, та що приміщення можуть використовуватися в цілях, вказаних в оголошенні.

3.3.9. Замовник зобов’язанийу разі виявлення недостовірної або неточної інформації в розміщеному ним оголошенні виправити таку інформацію якнайшвидше. Якщо вчинити це неможливо, то анулювати оголошення та повідомити Адміністрацію Сайту.

3.3.10. Замовник гарантує, що заголовок оголошення відповідає тексту самого оголошення і фото, яке демонструє приміщення, запропоноване до оренди, відповідає заголовку і тексту оголошення і є достовірним та актуальним на момент розміщення оголошення. Забороняється розміщувати в оголошенні фото, завантажені з мережі Інтернет, або з інших джерел, що не демонструють приміщення, вказане в оголошенні.

3.3.11 Оплачувати послуги Виконавця, відповідно до обраного Тарифу.

3.4. Права Замовника

3.4.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Угоди користувача протягом строку їх надання згідно обраного та оплаченогоТарифу.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.4.3. Замовник може відмовитися від оферти і видалити Оголошення з сайту, при цьому сума оплати послуги з розміщення на Сайті; не повертається.

4. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, відповідно до даного Договору та чинного законодавства України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.3. Якщо з вини Виконавця надання Замовнику оплачених Послуг за цим Договором не відбулося, або відбулося невчасно, Виконавець зобов`язується надати Замовнику компенсацію шляхом продовження надання послуги на термін, рівний кількості днів простою. 

5. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які Сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти всіма розумними способами.

6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, що настали після укладання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: природні стихійні явища (урагани, землетруси, повені, пожежі, блискавка тощо), війна, військові дії, бойові дії без оголошення війни, збройні конфлікти, повстання, революції, страйки, масові заворушення, локаути, терористичні акти, державні перевороти, блокади, дії державних органів, прийняття нормативних актів, якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторони виконати свої зобов`язання за цим Договором. Сторони домовились, що форс-мажорними обставинами, також, вважаються аварії в системі енергозбереження та зв’язку, а також рішення та дії державних та комунальних органів, організацій.

6.3. У разі настання форс-мажорних обставин, що перешкоджають виконанню Стороною своїх зобов’язань за Договором, така Сторона негайно (або з моменту виникнення у такої Сторони можливості) повідомляє про це іншу Сторону за допомогою електронної пошти або телефонного зв’язку.

Виконавець може повідомляти Користувачів Сайту (в.т.ч. Замовників) шляхом розміщення на Сайті повідомлення про настання відповідних форс-мажорних обставин.

6.4. У випадках настання таких обставин, строк виконання Стороною зобов'язань за цим Договором відтерміновується відповідно до строку, протягом якого діють ці обставини, в т.ч. наслідки таких обставин, без усунення яких виконання умов Договору не є можливим.

6.5. Після припинення дії форс-мажорних обставин Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону негайно з моменту закінчення дії форс-мажорних обставин або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорних обставин.

6.6. Якщо обставини і їх наслідки продовжують діяти більше одного місяця, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору.

6. Вирішення спорів

7.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами за цим Договором, Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів.

7.2. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.

7.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору, що не досягли свого вирішення шляхом переговорів, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

7. Конфіденційність та персональні дані

8.1. Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності облікових даних Замовника і Клієнта. Виконавець має доступ до інформації Замовника, розміщеної на сайті в цілях технічного забезпечення роботи сайту.

8.2. Приймаючи умови даного договору і Угоди користувача Замовник приймає факт зберігання персональних даних на Сайті відповідно до законодавства України.

8.3. Резервне копіювання даних Замовника з Сайту з метою запобігання втрати інформації не є порушенням конфіденційності інформації.

8.4. Замовник підтверджує та визнає, що реєструючись на Сайті він тим самим надає повну та безумовну згоду (дозвіл) Виконавцю на обробку своїх персональних даних, наданих в процесі реєстрації, а саме: на їх збирання, накопичення, зберігання, використання, знеособлення, знищення, як у письмовій, так і в електронній формі, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

8.5. Метою збору та обробки персональних даних Замовника на Сайті є підтримка комунікацій з ним, в т.ч. надання Замовнику доступу до користування Сайтом, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою запобігання та припинення незаконних і протиправних дій Замовників).

8.6. Виконавець вживає всі необхідні заходи для захисту Персональних даних Замовника від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі від незаконного знищення чи доступу до них.

8.7. Замовник підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», зокрема ст.8 цього Закону, а також мета збору, зберігання та обробки його Персональних даних. Замовник, також, надає згоду на безстроковий термін обробки його Персональних даних.

8. Прикінцеві положення

9.1. Даний Договір є публічним і безстроковим, вступає в силу з моменту, вказаного в п. 2.3. Договору, та діє протягом строку надання замовлених і оплачених Послуг, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов`язків за Договором.

9.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті.

9.3. Даний Договір може бути повністю або частково змінений Виконавцем в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Замовника. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті. Замовник вважається проінформованим про зміну умов Договору з моменту опублікування його нової редакції на Сайті. Виконавець не має права змінювати умови Договору щодо Послуг, оплачених в повному обсязі (для таких Послуг Договір діє у тій редакції, в якій він був укладений).

9.4. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

9.5. Сторони визнають юридичну силу електронних листів (повідомлень) - документи, спрямовані по електронній пошті або в особистий кабінет на сайті і вважаються рівнозначними документами на паперових носіях, підписаним власноручним підписом, так як самі Сторони і уповноважені ними особи мають доступ до відповідних адрес електронної пошти.

9.6. Відповідальність за отримання листів і повідомлень вищевказаним способом лежить на Стороні, що одержує повідомлення. Сторона, яка надіслала повідомлення, не несе відповідальності за затримку доставки повідомлення, якщо така затримка стала результатом несправності систем зв'язку, дії / бездіяльності провайдерів.

9.7. Невід'ємною частиною даного Договору є Угода користувача.

9.8. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності всього Договору в цілому.

 

Реквізити Виконавця:

ФОП Мельніков Артем Вячеславович
Свідоцтво ФОП 087738
Поточний рахунок
UA38 320649 00000 26000052660606
ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"
ЕДРПОУ/ГРФЛ 2868609697
ЕДРПОУ 14360570
код банку 320649